CZ | DE

Harmony
in your e-business

Telefon: +420 737 799 411

O nás

GDPR

KDO

Správcem Vašich osobních údajů je společnost:

Jaroslav Tomášek - EDISS, se sídlem Na Pátku 50/II, Rokycany, 337 01, IČ: 72280841, zapsaná v OR u KS v Plzni, oddíl A, vložka 27779. (Dále jen “EDISS”).

a / nebo

EDISS NETWORK s.r.o., se sídlem Na Pátku 50/II, Rokycany, 33701, IČ: 25327071, zapsaná v OR u KS v Plzni, oddíl C, vložka 38220. (Dále jen "EDISS").


ROZSAH ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

EDISS bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu vyplývajícím z potřeb plnění smluvního vztahu.

EDISS zpracovává váš e‐mail, křestní jméno a příjmení, telefon a pracovní pozici.


ÚČEL ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

EDISS Vaše osobní údaje zpracovává za účelem:

  • evidence kontaktních údajů pověřených osob pro plnění smlouvy

  • zasílání informací o změnách a dalších okolnostech poskytovaných služeb

  • poskytování zákaznické podpory

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování je existence smluvního vztahu a skutečnost, že vaše osobní údaje jsou nezbytné pro plnění předmětu této smlouvy. Osobní údaje jsou samozřejmě zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako „GDPR“).


DOBA, PO NÍŽ BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY

EDISS bude vaše osobní údaje zpracovávat, dokud bude existovat smluvní vztah. Po případném zániku smluvního vztahu 4 roky.


ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Každá osoba má právo vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním osobních údajů a je povinností správce takový nesouhlas respektovat, pokud tím nebude ohrožena podstat plnění smluvního vztahu.


OSOBY S PŘÍSTUPEM K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

K vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci a spolupracující osoby společnosti EDISS prostřednictvím registrovaného přístupu do podnikového CRM systému. Tento systém byl aktualizován tak, aby jeho funkcionalita zajišťovala splnění požadavků nařízení GDPR. Systém i jeho uživatelé budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje.


KONTAKTNÍ ÚDAJE NA SPRÁVCE

EDISS můžete kontaktovat na emailu: ediss@ediss.cz. EDISS je oprávněn požadovat prokázání vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k vašim osobním údajům.


VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.


PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Námitku je nutné podat na kontaktní adresu EDISSu. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem e-mailového marketingu, EDISS osobní údaje v tomto rozsahu dále zpracovávat nebude, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.


POVINNOST POSKYTNOUT OSOBNÍ ÚDAJE / NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí vám žádná sankce. Výjimkou jsou informace, které vyžaduje právní řád, tedy kontakt na osoby oprávněné jednat v rámci existujícího smluvního vztahu.

Druhý nadpis na úvodní straně

Podnadpis

Popis obrázku

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Popis obrázku

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Popis obrázku

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

 
Homepage článek v šedivém poli.      

KONTAKTY

+420 737 799 411

EDISS
Madlonova 21, Rokycany 337 01
ediss@ediss.cz

Technická podpora:
support@ediss.cz